Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Adatkezelő a Motív Team Kft. (Székhely: 6033, Városföld Dózsa György u.21. Adószáma:          22660688-2-03 Cégjegyzékszám 03-09-120081).

Az adatkezelési azonosítószám beszerzése folyamatban van.

JOGI NYILATKOZAT

A www.cegmentor.com  honlap (továbbiakban: honlap) és az azon található tartalom (beleértve: szöveg, grafika, kép szoftver, adatbázis, videó, hanganyag) teljes egészében a Motív Team Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólagos szellemi tulajdona.

Azzal, hogy belép a honlapra, elfogadja az alábbi feltételeket abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a honlapnak.

A társaság fenntart minden olyan jogot – így különösen a tulajdonosi és szerzői jogi védelem alapján fennálló jogait – amelyet kifejezetten nem ruház át a honlap látogatója számára.

A honlapot és annak tartalmát tilos többszörözni, terjeszteni, nyilvánossághoz közvetíteni bármilyen módon, változatlan formában is. Abból tilos adatbázist létrehozni, tilos a belőle nyert információkból harmadik személy részére szolgáltatást nyújtani, azokkal tilos saját üzletszerű tevékenységet végezni, továbbá tilos oly módon használni, amely a társaság jogait sérti, vagy veszélyezteti.

A honlap látogatója felelős minden olyan kárért, amely a jogszerűtlen, a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. A felhasználásra vonatkozó rendelkezések megsértése polgári jogi és büntető jogi következményeket von maga után.

A társaság szavatolja, hogy a honlapon található tartalom teljes mértéke összhangban van a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezésekkel, különös tekintettel a szellemi alkotásokra, az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokra. Valamennyi honlapon található adat nyilvános, bárki számára hozzáférhető, ezért annak megjelenítéséhez harmadik személy hozzájárulása nem szükséges.

A társaság a honlap adattartalmának hitelessége és pontossága érdekében minden tőle telhetőt elkövet és a lehető legnagyobb körültekintéssel jár el, azonban a közzétételből eredő esetlegesen bekövetkező károkért mindennemű felelősségét kizárja.

Amennyiben Ön a saját honlapjára, vagy annak bármelyik elemére linket kíván elhelyezni, azt kizárólag a társaság előzetes írásbeli hozzájárulásával teheti meg.

 

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A Motív Team Kft. kötelezőnek ismeri el a jelen irányelvek tartalmát és egyoldalú kötelezettséget vállal arra, hogy az előfizetéshez kapcsolódó bármely tevékenységével kapcsolatos tevékenység megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban és etikai szabályzatokban meghatározott elvárásoknak.

1. Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat (továbbiakban: Tájékoztató) a Motív Team Kft.  által kiadott nyomtatott, audio illetve digitális kiadványok előfizetése és az egyéb jelegű szolgáltatások teljesítése, internet útján elérhető illetve letölthető szolgáltatások, konferenciák, trainingek (video vagy rendezvény), kiállítások, díjazással vagy nyereménnyel járó egyéb játékok, valamint közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresések (eDM) során felmerülő, önkéntesen megadott vagy törvény alapján kezelt személyes adatok kezelésre vonatkozik. Jelen tájékoztató irányadó minden olyan további esetben, szolgáltatás vonatkozásában, amikor valamely egyedi szolgáltatás külön az Adatvédelmi Nyilatkozatra hivatkozik.

2. Minden egyes Szolgáltatás vonatkozásában jelen Adatvédelmi Nyilatkozat (vagy amennyiben külön tájékoztató van, az adott tájékoztató) rendelkezik az érintett vonatkozásában kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés céljairól, időtartamáról, az adatok helyesbítésének, törlésének módjáról, lehetőségeiről, az adatfeldolgozók köréről, valamint arról, hogy történik-e harmadik személy részére adattovábbítás. A külön termékhez tartozó tájékoztatók csak jelen Adatvédelmi Nyilatkozattal együtt érvényes.

3. Az Adatvédelmi Nyilatkozat és az egyes termékekhez tartozó tájékoztatók az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezi, azzal együttesen érvényes és értelmezendő.

4. Az Adatvédelmi Nyilatkozat egyoldalúan módosítható oly módon, hogy a módosított szöveg jelenik meg a honlapon, ezekben az esetekben a honlap látogatásával elfogadottnak minősül a módosítás. A komolyabb változásokról, vagy az olyan változásokról, amelyek hozzájárulást igényelnek, külön, egyedi tájékoztatást küldünk

5. Az egyes szolgáltatások, részszolgáltatások megrendelésével illetve használatával a Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatait a Motív Team Kft. az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezései szerint kezelje (ügyfélkapcsolat). Az ügyfélkapcsolat a kapcsolattartási adatok nyilvántartását jelenti, azonban eDM, marketing szolgáltatásokra csak azok a felhasználok jogosultak, akik ehhez külön hozzájárulást adnak a termékhez tartozó meghatározott helyen.

6. Az adatok fizikai tárolásának helye: a Motív Team Kft. mindenkori székhelye.

7. A Motív Team Kft. a felhasználóktól kapott, gyűjtött és jelen Adatvédelmi Nyilatkozat szerint rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, európai uniós jogforrásokkal (különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 sz. (általános adatvédelmi rendelet) szabályaival összhangban kezeli.

8. Háttérjogszabályként a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a reklámjogi és elektronikus kereskedelemre vonatkozó jogszabályok is érvényesek.

9. A Motív Team Kft. az ügyfél / felhasználó jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban és a termékenkénti adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli, addig az időtartamig és arra a célra, amelyhez az ügyfél / felhasználó hozzájárulását adta, vagy amelynek kezelését jogszabály előírja

10. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései, illetőleg a NAIH adatvédelmi szótára szerint kell értelmezni.

 

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt közvetlenül vagy közvetve név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

 

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rávonatkozó személyes adatok teljeskörű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.

 

Tiltakozás: Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező  szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az általa megbízott adat-feldolgozóval végrehajtatja.

 

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így pl. gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, tárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang-, vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat) rögzítése is.

 

Adatkezelés célja és jogalapja

1. Az adatkezelésének célja a szolgáltatás(ok) nyújtása. A Szolgáltatás nyújtása körében az ügyfél / felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől felhasználótól való megkülönböztetése.

·        kapcsolattartás, eDM-hozzájárulás esetén értesítés kapcsolódó vagy új szolgáltatásokról;

·        ügyfelek elégedettségének tesztelése és mérése

·        a Szolgáltatás testre szabásának elősegítése

·        a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés

·        külön hozzájárulás esetén reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM,)

·        vásárlási lehetőség esetén a szerződés létrehozása. Tartalmának meghatározása, a megrendelt termék kézbesítése, az adott és megrendelt bónuszok igénybevétele;

·        rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások (fotók, videók készítése)

·        tagsághoz kapcsolódó szolgáltatások, bónuszprogramok

·        harmadik személyek termékeinek reklámozása az adatok átadása nélkül.

2. A személyes adatok felvétele és kezelése egyes, ellenérték fejében teljesített szolgáltatások igénybevétele esetén jogszabályon az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.

3. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

4. A Motív Team Kft által kezelt személyes adatok körét az elektronikus kereskedelmi, számviteli és reklámszabályok befolyásolják, részben meghatározzák, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai.

5. Egyes szolgáltatások kizárólag regisztrációval vehetők igénybe, amely regisztráció során szükségszerűen, illetve egyedileg választott módon megadott személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor.

6. Egyes kiegészítő szolgáltatásokra (pl. : bónuszokra, kedvezményekre, akciókra) kizárólag a szolgáltatással kapcsolatos hírlevélre, illetve egyéb reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresésre való feliratkozással együtt lehet regisztrálni, szerződést kötni, míg más szolgáltatásoknál lehetőségként merül fel a hírlevélre és egyéb reklámüzenetekre való feliratkozás.

7. A felhasználói tevékenység megkönnyítése a szolgáltatásokban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében különféle cookie-k (pl. egy munkamenetre szóló vagy tartós böngésző cookie, flash cookie, stb.) elhelyezésére kerülhet sor az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint. A cookie kis adatcsomag, amely a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat gyűjti, illetve tárolja

Korlátozások

1. A 16. életévét be nem töltött vagy az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást.

2. A korábban törölt regisztrációkat rendszerünk rögzíti, újra regisztráció esetén külön megerősítés szükséges.

Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben személyes adatot nem kíván megadni, ne regisztráljon. Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, illetve kérheti annak helyesbítését, illetve törlését.

Adatok módosítása, törlése, zárolása

1. A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését az info@cegmentor.com e-mail címen.

2. A Felhasználó – a kötelező adatkezelés kivételével – törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását az egyes honlapokon, szolgáltatásoknál meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. felhasználói fiókban, email útján, stb.). Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való eleséssel egyenértékű (pl. bónuszok).

3. Az ügyfél / felhasználó személyes adatai törlésre kerülnek, ha kezelésük gyaníthatóan jogellenes (pl. Versenytörvénybe vagy valamely büntetőjogi szabálysértési jogszabályba ütközik); az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki. A különleges adatokat rendszerünk nem tartja nyilván, ezeket automatikusan töröljük.

4. A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e-DM, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, a feliratkozással azonos módon. Az ügyfélkapcsolathoz tartozó adatkezelés nem szüntethető meg mindaddig, amíg jogszabályok írják elő az adatkezelési kötelezettséget.

Tájékoztatás kérése

1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az info@cegmentor.com elérhetőségen.

2. A Motív Team Kft. a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről a panaszkezelési szabályzat szerint.

Cég név:                                    Motív Team Kft.

Székhely:                                  6033, Városföld Dózsa György u.21.

Bankszámlaszáma:                 11600006-00000000-41229431

Adószáma:                                22660688-2-03

Cégjegyzékszám:                      03-09-120081

NAIH azonosító:                      NAIH-105890/2016.